BÆREKRAFTSRAPPORT 2021/2022

LEDER

Vi ser at bærekraft er et begrep som brukes hyppigere nå enn før. Det vises ofte til FNs bærekraftsmål – en felles arbeidsplan for verdenssamfunnet for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. I vårt lokalmarked har Tromsø kommune vedtatt en strategi – Slik vil vi ha det i 2032 – som på mange måter er rammebetingelser for vår drift og utvikling. Pellerin tilhører bygg-, anlegg- og eiendoms sektoren (BAE-sektoren). Det er fastslått at byggenæringen utgjør ca. 40 % av verdens klimagassutslipp og utgjør omtrent samme andel av energibruk og avfall nasjonalt. Sektoren vi tilhører er kompleks, Norges største næring i sysselsetting, og sammen med oljenæringen størst i omsetning. Det er neppe tvil om at BAE sektoren på ulike måter kan og skal bidra til økt bærekraft.

Administrerende direktør, Eirik Espejord

Pellerin ønsker å bidra aktivt til en bærekraftig utvikling. Vår ambisjon er å være en attraktiv samarbeidspartner og et bransjeledende selskap innen bærekraftig by- og stedsutvikling i vårt hjemmemarked. Klimafotavtrykket skal reduseres, samtidig som det skal skapes kulturell, sosial og økonomisk verdi for byen. Våre bygg og bygulv skal alltid utvikles i kontekst med omkringliggende områder. Dette innebærer helhetstenking med fokus på byliv, inkludering og attraksjonskraft. Vi skal utvise hensyn til omgivelsene, medmennesker og det bygde miljøet gjennom de valg som gjøres innen arealbruk, arkitektur, materialvalg og energiløsninger. Vi skal sikre at vi i tidligfase i prosjekter gjør gode klimaberegninger slik at vi tilrettelegger for lavest mulig klimarisiko og samtidig et godt miljø for våre kunder og naboer. Vi skal være pådriver for å finne nye ressurseffektive og sirkulære løsninger både for rehabilitering av eksisterende bygg og ved oppføring av nye. Dette gjør vi blant annet ved å transformere gamle bygg og gi dem nye funksjoner. Pellerin har flere bygg som er vel egnet som sirkulærbygg. Åpenhet og faglig etterrettelighet er viktige forutsetninger i vårt bærekraftsarbeid. Vi skal dele av våre erfaringer og kunnskap der det kan komme samfunnet og naturen til gode. Vi skal fortelle hvor vi står og hva vi strekker oss etter. Målet for denne rapporten er å belyse status, lage et sammenlikningsgrunnlag for senere år og sette mål for fremtiden med utgangspunkt i dagens situasjon.

PELLERINS BÆREKRAFTSMÅL

Interessen for bærekraft er økende og det kommer stadig nye og mer omfattende
krav og forventninger til området. FNs bærekraftsmål er omfattende og aktuelle for
hele verden. Om man er liten eller stor, kan man på sin måte bidra til å stoppe
klimaendringene, nå 1,5-gradersmålet, ivareta livet i havet og på land mv. FNs
bærekraftsmål tar også for seg ansvarlig næringsliv som innebærer å bygge
velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner som står sterke mot
korrupsjon, menneskehandel, bestikkelser og skatteunndragelser.

Pellerin har vurdert FNs 17 bærekrafts
mål og rangert hvilke mål vi skal
prioritere. Selskapet skal ha størst
fokuspå:
4 God utdanning
9 Industri, innovasjon og infrastruktur
11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn
12 Ansvarlig forbruk og produksjon
13 Stoppe klimaendringene
17 Samarbeid for å nå målene
Bærekraft er en integrert del i enhver
beslutningsprosess i selskapet.

Våre bærekraftsmål

• Evighetsperspektiv på alle nybygg og spesifiserte eksisterende bygninger.
• Gjøre eksisterende bygg mer energieffektive – minimum 10 % reduksjon innen 2024.
• BREEAM-sertifisere ett bygg i 2022-2023 med mål om BREEAM Excellent.
• Alle nybygg skal ha energimerke A.
• Sorteringsgrad 85 % på avfall fra prosjekter.
• Mål om å oppnå KTI 83 i 2022 (kundetilfredshetsindikator – etablert bransjestandard).
• Få 100 % kontroll på energiforbruk i alle utleieenheter.
• Oppgradere Strandgata 41 og Storgata 74 til energimerke A i løpet av 2026.
• Revidere etiske retningslinjer i løpet av 2023 slik at de er i tråd med OECD’s
retningslinjer for ansvarlig næringsliv.
• Aktivt samarbeid og kunnskapsdeling med omgivelsene knyttet til bærekraftig
byutvikling.

Vi har alle ansvar for et trygt og rettferdig næringsliv. Åpenhetsloven trådte i kraft 1.
juli 2022, hvilket stiller krav til at vi rapporterer de aktsomhetsvurderingene vi har
gjort. Som for mange andre bedrifter er denne loven ny for oss og vi rapporterer på
det som vi anser som relevant og prioritert.

KLIMA OG MILJØ

Energiforbruk:

Et viktig bærekraftstiltak er å redusere energiforbruket slik at det ikke er større enn nødvendig. Norge forsynes med vannkraft. Selv om vi benytter fornybar energi, er det likevel flere gode argumenter for å redusere forbruket. Dersom forbruket reduseres, reduseres også behovet for energikrevende og mer forurensende kraft- og nettutbygging som i tillegg kan ødelegge uberørt natur. Videre frigjøres energi slik at det kan erstatte fossil energi i andre sektorer. Energisparing gir attpåtil lavere energiregninger og økt komfort ved bedre isolerte bygninger.

Det første steget i prosessen med energisparing har vært å kartlegge energiforbruket på byggene i vår portefølje. Det er ikke alle bygg og utleieenheter vi har tilgjengelig data på. Målet er å få orden på alle forbruksmålinger innen 2023, slik at det da vil foreligge et mer komplett  grunnlag for mer presis sammenligning av byggenes yteevne ved rapportering.

Følgende bygg har vært med i vurderingen av endring i energiforbruk i denne rapporten:

  • The Edge
  • Tromsøysundvegen 266
  • Søndre Tollbodgate 7-9
  • Søndre Tollbodgate 3A
  • Søndre Tollbodgate 3
  • Strandtorget 3
  • Strandgata 9
  • Strandtorget 1

I tillegg mangler målinger for én etasje i Strandgata 41. Bygget er likevel med i figuren på neste side da vi har sammenlignbare målinger. Øvrige bygg vil inngå i rapport for 2023.

I denne rapporten brukes 2019 og 2021 som sammenligningsår for energiforbruk. Hele 2020 har redusert aktivitet på eiendommene pga. pandemien, noe som ikke gir representativt forbruk for et vanlig år. De første fullstendige målingene til flesteparten av byggene er fra mars 2019. Estimeringen av forbruket i 2019 blir forbruket fra mars 2019 til og med februar 2020. Det er redusert forbruk i starten av 2021 pga. pandemi, derfor vil forbruk ved normalt aktivitetsnivå i 2021 bli estimert til å være fra juni 2021 til og med mai 2022.

Den prosentvise nedgangen i forbruk på eiendommene som har nok målerdata til å kunne kalkuleres, er presentert i figuren på neste side. Alle analyserte eiendommer har hatt en nedgang. Noe skyldes aktive tiltak, og noe kommer sannsynligvis av redusert aktivitet i sammenheng med pandemien, til tross for korrigeringen som har vært gjennomført.

Det har ikke vært gjort tekniske tiltak i Strandtorget 1, i Søndre Tollbodgate 3A og 3. Endringene her antas å i stor grad skyldes mindre aktivitet i sammenheng med pandemien, samt i tillegg bevisstgjøring av leietakerne rundt energibruk. Det har vært gjort aktive tiltak på de resterende eiendommene for å redusere forbruket.

Tiltak: SD-anlegg er installert i Strandtorget 3 og Tromsøysundvegen 266. I Strandtorget 3 har større andel av bygget fått behovsstyrt ventilasjon med CO2-styring. Varmeanlegg styres etter samme system. I Tromsøysundvegen er det oppgradert til LED-belysning i fellesareal. I Strandgata 9 er tekniske anlegg blitt tilpasset bruksmønster i større grad enn tidligere, og belysningen er oppgradert til LED. I Strandgata 41 har vannbåret anlegg blitt oppgradert og justert til gunstigere temperatur og trykkforhold. Ventilasjonsanlegget og varmeanlegget følger det faktiske bruksmønsteret til bygget. Det er bedre oppfølging og styring på alle varmekabler, samt at belysning i parkeringskjeller og lager er oppgradert til LED. I Søndre Tollbodgate 7/9 er driftstidene på ventilasjon justert, i tillegg til at det ble byttet balkongdører vinteren 2021-2022. Belysning i trappegang ble oppgradert til LED i 2021.

På The Edge har den sekundære varmekilden blitt byttet fra el-kjel til fjernvarme i 2021. I tillegg har fokus på energisparing hos leietaker trolig bidratt til lavere energiforbruk. Færre utleide rom har også spilt en rolle i forbruksnedgangen.

Utover eiendommene i diagrammet har det vært installert SD-anlegg i Skippergata 35-39. Ventilasjonsanlegg er justert slik at driftstid følger bruksmønster. Ventilasjonsanlegg har blitt oppgradert slik at energieffektiviteten har økt. I tillegg er belysning oppgradert til LED i parkeringskjeller og trappegang. I Storgata 74 er tekniske anlegg tilpasset bruksmønster og fasade i 1.- og 2. etasje er byttet.

Statistikken for spesifikk energiforbruk er basert på energibruken hentet fra EnergiNet, med hovedmålinger og undermålinger til hvert bygg. Tallene er brukt direkte (ikke utetemperatur-korrigert).

Også her er 2019 estimert ved å bruke forbruksmålinger fra mars 2019 til og med februar 2020. 2021 er estimert ved forbruket fra juni 2021 til og med mai 2022

Spesifikt energiforbruk for porteføljen var 156,5 kWh/m2 i 2019. I 2021 var forbruket redusert til 128,9 kWh/m2. Dette utgjør en prosentvis nedgang på 17,6%. Strandgata 41 er ikke tatt med, da det enda ikke foreligger komplette målinger for bygget.

Manglende arealberegning av BRA gjør at spesifikt energiforbruk er regnet ut med  BTA.

Energimerking:

Videre kan man presentere energiforbruk ut i fra en klassifisering i form av energimerking. TEK17 kategoriserer bygg etter energiforbruk avhengig av virksomhet i bygget fra merke A til F, der A defineres som mest energieffektivt.

Lave energimerker forteller at energi-forbruket i bygget er mye høyere enn det virksomheten trenger for sin drift.

Pellerin har flere eldre bygg som har lavere energimerke. Tiltak foretas kontinuerlig for å redusere forbruket gjennom å optimalisere allerede eksisterende anlegg i byggene. I tillegg planlegges fullstendige oppgraderinger av enkelte bygg.

Porteføljens energimerking ser ut som følgende:

Per 2021/2022 er den største andelen areal i energimerke D. Pellerin har klare mål om å endre dagens status.

Energimerkefordeling:

Andelen F, E og D-bygg skal reduseres. Over halvparten av kvadratmeterne i porteføljen bør ha enten energimerke A eller B i 2026.             

I 2021 så kvadratmeterfordelingen slik ut:


Med tiltak som oppgradering av Storgata 74 og Strandgata 41 til energimerke A, vil fordelingen se noe annerledes ut. I skrivende stund er det også et pågående prosjekt i Strandgata som planlegges til å bli et A-bygg. Disse endringene vil i så tilfelle gi følgende kvadratmeterfordeling i 2026, dvs. mer enn 50 % av porteføljen i energimerke A eller B i 2026:

Oversikt over energimerkene i porteføljen i 2021

Sortering

Et av bærekraftsmålene er å øke sorterings-graden på byggeprosjektene. Sorterings-graden i pågående prosjekt (Storgata/ Strandgata) var 81 % per mai 2022.

Kravet til sortering i byggeprosjekter i TEK17 er 60 %. Dette er et minstekrav. Pellerin ønsker å være en bedrift som bidrar til bærekraftig utvikling, og dermed sikter vi oss inn mot 85 % sorteringsgrad på prosjektene i løpet av 2022.

Pellerin jobber kontinuerlig for å bli mer energieffektiv. Nybygg skal bruke ikke-fossil oppvarming, og eksisterende bygningsmasse skal på sikt bytte energikilde til et mer bærekraftig alternativ. Vedlikehold av porteføljen, samt ombygging og utbedring til riktig tidspunkt vil være en viktig del av den bærekraftige utviklingen. Et bygg skal ikke nå «Forfall uten vedlikehold» som vist i kurven under.

I det lange løp ønsker Pellerin å ha bygg som følger en bærekraftig standard. Da holder det ikke å følge minimumskravene i TEK17. Vi må stille enda strengere krav. Målet vil være å følge en bærekraftig standard (øverste linje i grafen for «Byggets livsløp») dersom det er mulig. Å utnytte eksisterende bygningsmasse og allerede berørte arealer er en forskjellsskapende omstilling til et grønnere samfunn. Dersom nye bygg er nødvendig skal disse bygges på en mest mulig miljøvennlig måte og skal bygges med et helt livsløp i tankene. Sirkulære løsninger skal prioriteres.

Vi har inndelt byggene våre i kategorier etter levetid. Disse kategoriseringene sier noe om hvor mye vedlikehold hver enkelt eiendom vil kreve i fremtiden. Dersom eiendommen er i kategori 1 eller 2, har de et evighetsperspektiv og utbedring til bærekraftig standard vurderes. Dersom eiendommen er i kategori 3 eller 4 er levetiden begrenset. 4-bygg skal rives.

Skjematisk - Byggets livsløp

Kategoriseringen av eiendommene i porteføljen er som følger:

EiendomKategoriLevetid
Strandgata 81Evighet
Strandtorget 11Evighet
Strandtorget 31Evighet
Kaigata 6/The Edge1Evighet
Sjølundvegen 72Evighet
Skippergata 35-392Evighet
Storgata 742Evighet
Strandgata 412Evighet
Søndre Tollbodgate 32Evighet
Søndre Tollbodgate 3A2Evighet
Søndre Tollbodgate 7A2Evighet
Strandgata 5/735-10 år
Strandgata 935-10 år
Søndre Tollbodgate 7B/935-10 år
Tromsøysundvegen 266 Kontor310-15 år
Grønnegata 7143-5 år
Kobbevegen 543-5 år
Slettatorget 143-5 år
Slettatorget 8410-15 år
Tromsøysundvegen 266 Verksted410-15 år
Tromsøysundvegen 266 Mekonomen410-15 år

SOSIALE FORHOLD

Åpenhetsloven:

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 Siden det har Pellerin gjennomført aktsomhets og risikovurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Vi har tatt hensyn til hvor i virksomheten, i vår leverandørkjede, det er størst risiko for menneskerettighetsbrudd eller brudd på anstendige arbeidsforhold. Gjennom påseplikten sørger vi for at allmengjøringsforskriften følges slik at lønn og arbeidsforholdene ivaretas Krav innarbeides i avtaler, og det foretas systematisk stikkontroll underveis i samarbeidet.

Dersom uregelmessigheter oppdages, foretas det kontroller over hva som forårsaker disse forholdene. Det stilles krav til leverandøren i henhold til vår policy. Dersom de ikke kan overholde disse kravene vil et samarbeid ikke finne sted.

Dersom overtredelser oppdages i etterkant vil Pellerin sørge for gjenopprettingstiltak som oppreising eller erstatning for de berørte. Sanksjoner for overtredelsens ansvarlige kan også forekomme Det vil forsøkes å gjenopprette situasjonen som den berørte personen ville vært i dersom skaden ikke hadde skjedd.

HMS

I 2021 ble det gjennomført en grundig utredning av HMS i Pellerin. Sticos benyttes til rapporteringen Systemets HMS hjul gir en grundig gjennomgang av kravene som stilles til dokumentasjon og informering HMS hjulet gjennomgås og oppdateres årlig.

Vi har i tillegg rutiner for jevnlige verne runder på byggeplass for å sikre at HMS krav er forsvarlig opprettholdt hos leverandører (forebyggende tiltak) Selskapets stoffkartotek oppdateres årlig.

Menn 72,7%

Kvinner 27,3%

Antall ansatte:

0

Sykefravær:

100 %

Medarbeidersamtaler:

0 %

Det gjennomføres årlige medarbeidersamtaler for å kartlegge trivselsfaktor og områder med forbedringspotensial. Pellerin har etablert eget system for melding om avvik og/eller forbedringsområder. Alle tilbakemeldinger håndteres på en seriøs måte slik at trivselen til de ansatte ivaretas. Trivsel og god helse er viktig for å ha en velfungerende bedrift. Pellerin har hatt «helseår» de siste to årene. Dette innebærer helsefremmende tiltak som treningsutstyr, felles fjellturer, tilgang til treningsstudio om ønskelig og ukentlige padeltreninger. Slike tiltak er viktige for den fysiske helsen hos de ansatte, og ikke minst er det samholdsstyrkende. Selskapet har hatt gode erfaringer med slike «helseår» og kommer til å fortsette med det fremover.

Sykefraværet i Pellerin var 1,5 % i 2021. Selskapet ønsker å bevare det lave sykefraværet. Det er likevel viktig å merke seg at dette er sårbare tall i en bedrift med så få ansatte som Pellerin har. Dersom én person blir sykemeldt over en lengre periode, vil dette gi store utslag på tallene. Det regnes ikke med foreldrepermisjon og fravær i forbindelse med syke barn.

Likeverd og antidiskriminering er en grunnleggende verdi i Pellerin. Alle skal være likestilte uavhengig av kjønn, etnisitet eller legning. Mulighetene skal være like for alle, og alle skal føle seg sett og ivaretatt. Våre verdier skal legge føringer for våre handlinger, og være med på å skape et anstendig næringsliv.

FORRETNINGSETIKK

Bygg- og anleggsbransjen er eksponert for risiko når det gjelder HMS, arbeidsforhold, korrupsjon og økonomisk kriminalitet. Pellerin tar dette alvorlig og skal bidra til å redusere risikoen for uønskede og ødeleggende hendelser. Alle ansatte, kunder og samarbeidspartnere skal kjenne til våre etiske retningslinjer og varslingsrutiner. De etiske retningslinjene skal være i tråd med FNs bærekraftsmål nr. 16 om «Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner». Styret og administrerende direktør har ansvar for de etiske retningslinjene, mens hver enkelt ansatt har ansvar å følge retningslinjene, samt å varsle dersom de oppdager brudd på retningslinjene. I 2018 ble dilemmatrening gjennomført og etiske retningslinjer oppdatert. Etiske retningslinjer revideres på nytt i 2022/2023. De etiske retningslinjene formidler verdiene til Pellerin. Handlinger og beslutninger som tas, skal skje med retningslinjene som grunnlag. Pellerin har gjennomført aktsomhetsvurderinger i forbindelse med åpenhetsloven. Vurderingene er presentert i en risikomatrise som belyser eventuelle risikoer for sosial dumping og menneskerettighetsbrudd. Vurderingene vil gjøres kontinuerlig og når nødvendig vil de bli oppdatert.

Likviditet:

Selskapet har god likviditet. Pellerin har en policy om å til enhver tid ha et definert minimumsbeløp lett tilgjengelig. I tillegg har selskapet ubenyttet kreditt som kan benyttes i krisetilfeller.

Organisasjonsstruktur:

Pellerin har en flat organisasjonsstruktur. Dette innebærer at det er kort vei mellom leder og medarbeidere. De ansatte i Pellerin har høy kompetanse og er svært selvstendige. Alle ansatte er delaktige i beslutningsprosesser.

KTI* i 2022:

0

*Kundetilfredshetsindeks.
2018: 76, 2020: 79, 2021: 81

BREEAM sertifiserte bygg:

1

BREEAM sertifisering

Pellerin har verdens nordligste BREEAM Excellent bygg Som nevnt i bærekraftsmålene på side 4 skal det BREEAM sertifiseres flere bygg, som en del av vår bærekraftige fremtidsplan 15 Med en slik sertifisering viser det at bygget har en dokumentert miljøprestasjon i kategoriene energi, helse og innemiljø, materialer, vann, ledelse, transport, økologi og arealbruk, samt forurensning og avfall