Byutvikling med mennesker i sentrum

Hva må til for å skape et levende og attraktivt sentrum i Tromsø? Vi tror det handler om å sette menneskene som bor her i sentrum.

Hva må til for å skape et levende og attraktivt sentrum i Tromsø? Vi tror det handler om å sette menneskene som bor her i sentrum.

De siste ukene har Tromsø kommune hatt sentrumsplanen ute på høring. Det har gitt innbyggere, bedrifter og oss i Pellerin mulighet til å gi innspill til hvordan sentrum av Tromsø skal utvikles det kommende tiåret.

Hvilke utfordringer har sentrumsutviklingen i Tromsø? 

Vi mener hovedutfordringen er at folk i Tromsø handler mer i butikker og kjøpesentre utenfor sentrum, enn de handler i sentrum. Handelen i sentrum har de siste årene tapt terreng mot kjøpesentrene på Langnes og i Tromsdalen. Det har satt Tromsø på «topp fire listen» over byer i Norge med mer omsetning utenfor enn i sentrum. Der kan vi ikke være.

Hva kan vi gjøre for å snu denne trenden? 

I vårt innspill til sentrumsplan argumenterer vi for flere boliger i sentrum og at bilen på kort sikt må få et større spillerom i og rundt sentrumsgatene. Skal vi gjenreise sentrum som handelsplass må vi bygge P-hus over bakken, i fjellet og under bakkenivå så nært sentrum at det er enkelt å benytte bil som transportmiddel. Inntil denne infrastrukturen, som vi vet fungerer, er på plass, må det på kort sikt tilrettelegges for bruk av bil. Eksempelvis bør stenging av Skippergata måles mot tilgjengelighet og verdiskaping.

Vi i Pellerin mener at det bør være strenge miljøkrav for bilbruk i Tromsø, og at sentrum på sikt bør bli bilfritt. Men veien frem til vi når dette målet bør sikres bedre. Om vi de nærmeste årene fortsetter å redusere mulighetene for parkering og bilbruk i sentrum, risikerer vi å kvele næringslivet før den infrastrukturen som skal gjenreise sentrum er etablert.

Her mener vi Tromsø kommune som reguleringsmyndighet også kan sette langt større press på seg selv. Sentrumsplanen kan for eksempel beskrive tiltak for gratis parkering på de kommunale parkeringsplassene på de mest attraktive handledagene. Vi tror et slikt tiltak, på kort sikt, ville kunne gi et løft til handelen i sentrum.

Boligbygging tilpasset ulike livsfaser
Videre mener vi at sentrumsplanen i større grad kan stimulere til boligutvikling som gir en bedre balanse mellom boliger i ulike prisklasser. Tillates mer boligbygging i sentrum kan en stimulere til differensierte priser og tilby boliger som passer for mennesker i ulike livsfaser. Slik kan vi gjøre sentrum tilgjengelig for flere og bidra til det mangfoldet som gjør de urbane bomiljøene spennende og attraktive.

Effekten av dette blir et aktivt og levende sentrum som klarer konkurransen mot bilbaserte handelstilbud utenfor bykjernen. For å opprettholde et spennende og rikt byliv trenger vi folk som bor og ferdes i sentrum hver dag.

(By)-Stranda
Vi i Pellerin har siden tidlig på 1900-tallet vært en aktiv bidragsyter til byutviklingen i Tromsø. I dette arbeidet har langsiktig eierskap og en kjærlighet for gode byrom være et førende prinsipp. Vi mener at dersom Tromsø skal lykkes med sentrumsutviklingen det neste tiåret, så må vi i større grad sette de menneskene som bor i Tromsø i sentrum.

Dette har vi forsøkt å illustrere gjennom vår visjon for (By)-Stranda. Dette er en visjon for sentrumsutviklingen i Tromsø som handler om mennesker. Liv og trivsel. Hvor det som skjer mellom husene er like viktig som det som skjer inni.

I vår visjon for fremtidig sentrumsutvikling skisserer vi muligheten for å utvikle en ny bydel i sjøen på Stranda, i forlengelse av Peder Hansens gate. Dette er en del av byen hvor tromsøfolk for ganske få år siden levde og hadde god tilgang til sjøen. Ved å ta i bruk moderne, miljøvennlige byggemetoder kan Tromsø åpne sentrum mot sjøen og skape et byrom med butikker, boliger, næringsareal og et levende bytorg som kan benyttes av byens innbyggere gjennom hele året.

Vil bygge ned barrierene mot sjøen
Gjennom flere tiår har nye steinfyllinger, kaianlegg og boligblokker i strandsonen redusert kontakten mellom byen og sundet. Ved å endre på dagens sjøfront kan vi bygge ned barrierene som skaper distanse mellom hjertet av Tromsø og det vakre Tromsøsundet som omkranser byen vår. Kanskje kan historiske Stranda igjen bli et område hvor mennesker bor og ferdes.

På (By)-Stranda vil det være mulig å etablere et vannspeil over den indre delen av utviklingen som gjør at den oppleves som en øy i sundet, tilknyttet «fastlandet» med tre broer. Her kan folk dyrke sine interesser og kjenne på gleden av å bo i en arktisk kyst by. I vår visjon presenterer vi mulighetene for en sørvestvendt strand, på østsiden av Tromsøya, som gir nærhet til sjøen og en ny møteplass på de varme vår- og sommerdagene. Det vil også være mulig å bygge et soloppvarmet badeanlegg og en strandpromenade som gjør det mulig å løpe eller spasere i umiddelbar nærhet til sjøen. Her kan det også anlegges en gjestehavn for tilreisende som ønsker å besøke Tromsø sjøveien.

Klar til å bidra
(By)-Stranda er en visjon som Pellerin har utviklet i samarbeid med Niels Torp arkitekter. Om vår visjon for sentrumsutvikling realiseres, vil Tromsø kunne utvikle leiligheter og næringsareal i sentrum på en måte som inkluderer de menneskene som bor der og bruker denne delen av byen vår.

Sentrumsplanen vil legge føringer for byutviklingen i Tromsø frem til 2032. Når denne planen skal vedtas håper vi at byens innbyggere og beslutningstakere ser (By)-Stranda som et konstruktivt forslag til hvordan vi og andre eiendomsutviklere kan utvikle Tromsø – med sjøen og menneskene i fokus. Vi i Pellerin er klar til å bidra.

Av Roar Dons, styreleder og Eirik Espejord, adm.dir. Pellerin AS

Les vårt innspill til sentrumsplanen for Tromsø kommune:

Notat-Innspill-Sentrumsplan-fra-Pellerin-nov-2020

Vedlegg-1-Notat-Niels-Torp-Arkitekter-datert-23.-oktober-2020-Storgata-74Gronnegata-71

Vedlegg-2-Notat-Niels-Torp-Arkitekter-datert-26.-oktober-2020-Strandgata-5-7-og-9

Interessant?

Del artikkelen med dine nærmeste!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Fueled by Benzin