Det er nå vi kan skape de gode byrommene i Sørbyen

De neste årene skal Sørbyen endres fra et område med industripreg, til en moderne bydel med gode byrom som knytter byen og sjøen sammen. For å lykkes med dette må reguleringsplanene i området ses i sammenheng.

Pellerin har vært i Tromsø i nær 100 år, og vi skal være her i minst 100 år til. Vår bygningsmasse strekker seg fra fastlandet til Kvaløysletta, med et tyngdepunkt i Sørbyen - fra Kirkegata i nord til Peder Hansens gate i sør.

De siste tiårene har vi gjennomført en betydelig utvikling av vår eiendomsmasse i denne delen av Tromsø. I 2014 stod The Edge ferdig. I 2017 ble Postgården rehabilitert med nye fasader og nytt innhold. I 2020 åpnet vi det nye Pellerin-kvartalet i Strandgata 8, og i disse dager bygger vi et nytt leilighetshotell i dette kvartalet, med spennende byrom på bakkeplanet.

Alt arbeid og innsats for byutviklingen bygger på samme lest: Vårt utgangspunkt er hvor folk vil vandre, oppholde seg og trives. Folk som bor i byen og ikke minst alle som kommer på besøk.

Pellerins visjon er «Hjerterom for byrom». Å skape gode byrom i Tromsø er noe vi strekker oss for å få til. Det som er bygd i Storgata 25, og våre videre planer for Sørbyen, er utviklet ut fra en analyse og arkitektur som forener det historiske Tromsø med framtiden.

Neste reguleringsprosjekt i vårt utviklingsarbeid er Strandgata 5-7-9, som sammen med Nerstranda og Mack-Øst knytter Sørbyen til sjøen.

I utviklingen av Strandgata har vi fulgt tre prinsipper i vår tilnærming:

  1. Vi skal respektere høydene i den historiske byen mot viktige gater, ved å ha lavere gesimser mot gateliv. Her bør basehøyden ikke overstige 3-4 etasjer.
  2. Vi skal utforme øvre volumer som gir gjennomsyn øst-vest og som gir kontakt fra bakenforliggende by til fjorden
  3. Volumoppbyggingen skal varieres innenfor kvartalet, slik at landskap, lokale siktlinjer og plassrom best ivaretas. Høyder plasseres der de har minst uheldig påvirkning på omgivelsene.

Hva betyr dette for vår utvikling av Strandgata 5-7-9?

For det første ønsker vi å ta vare på- og skape flere byrom som folk trives i. Strandgata og Storgata er viktige gater i Tromsø. Mens Storgata er en stram, regulert gate som går som en rett linje gjennom byen, er Strandgata en myk, vann-formet gate som følger de gamle linjene mot sjøen. I området mellom Storgata og Strandgata finnes det flere tverrgater og smug som binder byen sammen. Det er kvaliteter vi ønsker å ta vare på og forsterke.

I Sørbyen finnes det flere tverrgater og smug som binder byen sammen. Foto: Illustrasjon NielsTorp+ arkitekter

Vi mener at det er verdifullt å lage et bygulv i Sørbyen som inviterer folk til å møtes og oppholde seg der. Et godt bygulv, ala det vi ser rundt Rødbanken, vil kunne binde Kirkeparken og Strandgata sammen, og være en naturlig inngang til Nordområdemuseet og et fremtidig konserthus ved sjøen. De eldre, industripregede byggene i dette området er i dag lukkede bygg, som ikke har noen direkte relasjon til byen rundt. Det mener vi det er viktig å endre på når disse kvartalene skal gis en ny utforming.

Videre mener vi at de øvre volumene i dette området bør ha brudd og spill, som sikrer at vi beholder utsikt og kontakten mellom sjøen og byen. Vi undersøker om en lamellstruktur kan ha noe for seg i denne utviklingen. En lamell-struktur vil se godt ut i forhold til linjene i byen, og den vil falle godt sammen med eksisterende bygg som ligger ut mot sjøfronten.

Her undersøker vi også hvordan en avtrapping mot sør kan bidra til å gjør disse volumene mindre dominerende. Ved å trappe av inn mot Peder Hansens gate, gir vi denne gaten luft og lys som vil gjøre den til et sentralt koblingspunkt mellom toppen av øya, sjøen og tilbudene i Strandgata. Om vi åpner opp i høyden, unngår vi kontinuerlige tverrelementer som fanger sol og lukker siktlinjene mot sjøen. Det er et prinsipp vi håper flere vil følge.

Strandgata hadde tilbake i historien et rikt liv, som kombinerte arbeid, familie og fritid. Dette var en del av byen hvor mange arbeidet og levde livene sine, og hvor folk møttes. Det er et nærskap i dette som vi ønsker å gjenskape gjennom spiseplasser, møteplasser og arbeidsplasser som bidrar til interaksjon og kontakt. Vi tror dette kan være en verdifull vei å gå.

Strandgata hadde tilbake i historien et rikt liv, som kombinerte arbeid, familie og fritid.

Pellerin startet arbeidet med å utvikle eiendommene i Sørbyen tilbake i 2014. De analysene vi gjorde den gang har bl.a. dannet grunnlag for utbyggingen av det nye Pellerin-kvartalet og vår visjon for Bystranda (som er lagt på is). Nå intensiverer vi arbeidet med reguleringsplanen for Strandgata 5-7-9. I det videre arbeidet er vi opptatt av å etablere en nær og god dialog med Tromsø kommune, andre utbyggere i området og de mange brukerne av byen. Vi har tro på at en helhetlig utvikling av Sørbyen gir det beste resultatet for byen vår.

Tromsø Kommune spiller på lag med oss, våre naboer og andre aktører med mål om å skape en helhet til beste for byen. Det krever dialog, nærhet og diskusjon om løsninger, innenfor de rammer som utbyggere, reguleringsplanene og tidsfristene gir. Vi må sammen handle nå for å skape de gode løsningene for byen. Vi vil bidra til at dette skjer!

Roar Dons, eier og styreleder, Pellerin AS

Eirik Espejord, adm.dir. Pellerin AS

Interessant?

Del artikkelen med dine nærmeste!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Fueled by Benzin