Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022.

Hovedformålet med åpenhetsloven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester, samt å gi allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser.

Den største forpliktelsen i åpenhetsloven er kravet om at virksomhetene skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderinger er en prosess hvor virksomhetene kartlegger, forebygger, begrenser og redegjør for hvordan de håndterer faktisk og potensiell negativ påvirkning på arbeidstaker- og menneskerettigheter i egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Pellerin Holding AS med tilhørende datterselskap omfattes av åpenhetsloven i henhold til lovens paragrafer 2 og 3. Formålet med denne redegjørelsen er å kommunisere hvordan vi etterlever kravene i åpenhetsloven.

Pellerin Holding AS eies av Roar Dons, som også er styrets leder. Administrerende direktør er Eirik Espejord. Selskapet eier, drifter og utvikler eiendom i Tromsø.

Øverste ansvar for at Pellerin etterlever kravene i åpenhetsloven ligger hos administrerende direktør og styret.

Selskapets forpliktelser etter åpenhetsloven er forankret i Pellerin gjennom styrebehandlinger, oppdateringer av selskapets retningslinjer i personalhåndboken, samt gjennomgang med alle ansatte i personalmøte.

Som del av våre aktsomhetsvurderinger har Pellerin utført en ROS-analyse over områder vi vurderer som relevante i forhold til lovens formål, herunder egen drift, leverandører/samarbeidspartnere og leietakere.

Generelt vurderes risikoen for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold for lav. Pellerin er et lite selskap med 11 ansatte. I all hovedsak benytter vi faste samarbeidspartnere fra små lokale selskaper med faste ansatte.

Ingen områder vurderes å ha høy risiko, men vi har vurdert at vår prosjektvirksomhet kan ha middels risiko og har derfor prioritert dette området.

I bygg- og anleggsbransjen har det historisk vært utfordringer med både sosial dumping og utilfredsstillende arbeidsforhold. Dette har medført økt fokus på arbeidsrelaterte forhold både fra myndigheter og bransjen selv over tid. Bransjen fremstår i dag som gjennomregulert bransje, med lover, forskrifter og kontraktstandarder utformet for å sikre arbeidstakeres lønns- og arbeidsforhold i Norge.

Pellerin følger norsk lov og benytter norske standardkontrakter i alle prosjekter, våre kontrakter med entreprenører er ytterligere skjerpet for å unngå sosial dumping og sikre anstendige arbeidsforhold. Igjennom risikomatriser og SHA-planer sikrer vi at prosjektet planlegges, bygges og kan driftes på en forsvarlig måte. Vi utfører også kontroller for å sikre at lønn og arbeidsvilkår er tilfredsstillende. For fremtidige prosjekter innfører Pellerin prosjektspesifikke rutiner for risikovurdering av forhold i åpenhetsloven, rutiner vil også sette krav til antall kontroller basert på prosjektets størrelse og kompleksitet.

Våre aktsomhetsvurderinger har ikke avdekket faktiske negative konsekvenser.

Nye kartlegginger og risikoanalyser vil gjennomføres årlig og ved større virksomhetsendringer.

 

Behandlet i styremøte 30. mai 2023

Eirik Espejord
Adm.dir.

Roar Dons
Styreleder

Cecilie Amdahl
Styremedlem

Peter Groth
Styremedlem

Terje Ermesjø
Styremedlem